free web design templates

Алгоритми

Какво означава тази дума "алгоритъм"? С коя област на знанието е свързана?

 Алгоритъмът представлява последователност от краен брой инструкции, чрез които от налични ресурси (данни), наречени вход, се получава очакван краен резултат - изход.

 Данните се представят чрез величини, които биват два вида: константи (имат една и съща стойност за целия алгоритъм) и променливи (менят стойността си по време на изпълнение на алгоритъма). Величините се характеризират с име, тип и стойност.

 Инструкциите трябва да са съобразени с възможностите на този, който ще ги изпълнява, и да са описани еднозначно - така че, изпълнителят да ги следва, без да се нуждае от допълнителна информация или собствена интерпретация. Това позволява алгоритъмът да се изпълнява автоматично дори от машина.


Алгоритмите се характеризират със следните свойства:
Определеност - При всяко изпълнение с едни и същи входни данни се получава един и същ резултат.
Масовост - Един и същ алгоритъм решава множество от еднотипни задачи.
Крайност - Приключва изпълнението си след краен брой стъпки.
Резултатност - Всяко изпълнение води до резултат, свързан с решението на проблема.
Дискретност - Алгоритъмът се състои от крайни ясно различими последователни действия.
Формалност - Алгоритъмът е описан еднозначно, така че изпълнителят да може да го следва без нужда от допълнителна информация или интерпретации.
Сложност - Мярка за сравнение на алгоритми, водещи до  еднакъв резултат, на база на ефективното използване на ресурси - време, памет и други.

Mobirise

Любопитно
Терминът алгоритъм произлиза от името на арабския математик Мухамад ибн Муса ал-Хорезми (роден  през 783 г. в Персия), който описва основни алгоритми за изчисления с числа, записани в познатата ни десетична бройна система. Благодарение на него Европа започва да използва масово тази система /десетичната/ и т.нар. арабски цифри. С името на Ал-Хорезми е свързан и съвременният термин алгебра.
На снимката виждате паметник на Мухамад ал-Хорезми в старата част на град Хива, в Узбекистан. Университетът в град Техеран, столицата на Иран носи името на великия арабски учен.Mobirise

Методи за описание на алгоритми

Алгоритмите се описват по два основни начина - текстов и графичен. При текстовото оисание се използват номерирани инструкции на естествен или фомализиран език. Естествените езици крият опасност от двусмислие или неразбиране, затова се предпочитат формализирани езици - псевдокод, език за програмиране и други. При графичния метод алгоритъмът се описвав визуално чрез серия от изображения или схеми (диаграми), представящи основните действия и връзките между тях.

Пример - описание чрез диаграма

Изображението вляво на таблицата описва чрез диаграма алгоритъм за размяна на стойностите на две променливи a и b - които са от целочислен тип данни (Integer). За целта се използва помощна променлива c. Знакът = оказава, че променливата в лявата му страна приема стойността на израза отдясно.

Автори

Искрен Игнатов,
Мариян Стефанов,
ученици от СУ "Христо Ботев",
гр. Русе

Контакти

E-mail: iskren_ignatov@mail.bg
E-mail: mariyan-26@abv.bg

Училищен сайт

www.sou-botev.com