Профил на купувача

Обява за събиране на оферти

Избор на изпълнител за приготвяне, доставка и раздаване на готови единично опаковани закуски за учениците от І до ІV клас през 2024 година

„Доставка на готови единично опаковани закуски за учениците от І до ІV клас през 2023 година” в СУ „Христо Ботев“ – Русе

 

Обществена поръчка за доставка на учебници и учебни комплекти

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

 

Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас при
СУ „Христо Ботев“ – Русе
от януари 2021 г. до декември 2021 г.

СУ „Христо Ботев“ – Русе удължава срока за събиране на оферти за
„Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас за 2021 г“
до 14:00 ч. на 29.12.2020 г.

Заповед

Документация

 

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, IV,V, VІ и VІI клас за 2020/2021 учебна година на

СУ „Христо Ботев“, гр. Русе

 

Документация

Приложения

Заповед

 

 

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти за „Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас на СУ „Христо Ботев“ – Русе“

Документация за възлагане на Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

ПРИЛОЖЕНИЯ       ДОКУМЕНТАЦИЯ        Обява в АОП      Удължаване срока за събиране на оферти

Съобщение за отваряне на оферти

 

 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от IV клас за учебната 2019/2020 година на СУ „Христо Ботев“ Русе

 

Документация

Приложения

Заповед

 

 

 

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на СУ „Христо Ботев“, гр. Русе

 

Документация

Приложения

Заповед

 

ПРОТОКОЛ за постъпилите оферти от участниците в Обществена поръчка с предмет: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от І, ІІ, ІІI, V, VІ и VІI клас за 2019/2020 учебна година на СУ „Христо Ботев“, гр. Русе

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за учебните 2019г./2020г. , 2020г./2021г. и 2021г./2022г. , съгласно  чл. 13 б, ал. 1 от  „НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Обявление

 

Заповед за доставчик на плодове по схема „Училищен плод“

Заповед за доставчик на плодове по схема „Училищно мляко“