Осми клас

Прием в осми клас за учебната 2021/2022 година

Записване на ученици в VІІІ клас /след завършено основно образование/ за учебната 2021/2022 г., както следва:

І. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

14, 15 и 16.07.2021 г.

От 08.00 ч. до 17.00 ч.

 • Документи за записване:
  • заявление по образец до директора;
  • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
  • служебна бележка с резултатите от приемните изпити;
  • документ за самоличност /ЗА СПРАВКА/.

ІІ. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

20, 21 и 22.07.2021 г.

От 08.00 ч. до 17.00 ч.

 • Документи за записване:
  • заявление по образец до директора;
  • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
  • служебна бележка с резултатите от приемните изпити;
  • документ за самоличност /ЗА СПРАВКА/.

ІІІ. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:

30.07.2021 г.

От 08.00 ч. до 17.00 ч.:

 • Документи за записване:
  • заявление по образец до директора;
  • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
  • служебна бележка с резултатите от приемните изпити;
  • документ за самоличност /ЗА СПРАВКА/.

ІV. Работно място на комисиите: І-ви етаж, стая №18

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧЕНИК И РОДИТЕЛ или НАСТОЙНИК
/настойникът удостоверява, че е такъв с нотариално заверено пълномощно/.


Приемане на документи на учениците, завършили основно образование за участие в първи и трети етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г., както следва:

05, 06 и 07.07.2021 г. – първи етап

От 08.00 ч. до 19.00 ч.:

26 и 27.07.2021 г. – трети етап

От 08.00 ч. до 17.00 ч.:

Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • Оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по български език и литература и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас /ЗА СПРАВКА/;
 • Оригинал на свидетелството за завършено основно образование /ЗА СПРАВКА/;
 • Документ за самоличност на кандидата /ЗА СПРАВКА/;
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
 • Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година – за ученици от училища от друга област;
 • Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
 • Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;
 • Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.
 • При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

Работно място на комисиите: І-ви етаж, стая №18

 


 

Държавният план-прием в осми клас за СУ „Христо Ботев“ Русе по профили е обявен за три паралелки с профили на обучение – Хуманитарни науки, Софтуерни и хардуерни науки и Природни науки.

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2021-2022 година

Голяма част от русенската интелигенция са възпитаници на СУ „Христо Ботев“. Училището е център на хуманитарното образование в града ни. То продължава с професионално достойнство да подготвя на високо равнище своите ученици, които успешно продължават обучението си във ВУЗ-овете.