Осми клас

–––- КАНДИДАТСТВАНЕ –––-

І. Училищни комисии  за приемане на документи на учениците, завършили основно образование за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г., както следва:

 • ПЪРВИ ЕТАП: 05.07.2023 г.;   06.07.2023 г. и 07.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 19.00 ч.

–– приключен ––

 • ТРЕТИ ЕТАП: 26.07.2023 г. и 27.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 19.00 ч.

–– приключен ––

 • ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: 07.08.2023 г. и 08.08.2023 г. – от  08.00 ч. до 19.00 ч.

ІІ. Заявлението в училището за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране е по образец с подредени желания и се подава от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявлението са необходими следните документи:

 • свидетелството за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
 • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
 • документ за самоличност на кандидата;
 • удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл.55, ал.2 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 • Заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване – само в случаите по чл.57, ал.6 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Работно място на комисиите: І-ви  етаж, стая №18.

–––- ЗАПИСВАНЕ –––-

І. Работно време на комисията за записване на приетите ученици в VІІІ клас /след завършено основно образование/ за учебната 2023/2024 г.

 • първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

13.07.2023 г.; 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

 • втори етап на класиране:

20.07.2023 г.; 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 17.00 ч.

 • трети етап на класиране:

01 и 02.08.2023 г. – от  08.00 ч. до 17.00 ч.

 • четвърти етап на класиране:

11 и 14.08.2023 г. – от  08.00 ч. до 17.00 ч.

ІІ. Документи за записване:

 • заявление по образец до директора;
 • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
 • документ за самоличност /ЗА СПРАВКА/.

Работно място на комисията: І-ви  етаж, стая №18

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИ ЗАПИСВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ УЧЕНИК И РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК/!

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Вид паралелка профил „Хуманитарни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Български език и литература и
Приемен изпит Тест2 по Математика
Балообразуващи предмети Български език и литература
История и цивилизации
Балообразуване Тест1 по Български език и литература*3Тест2 по Математика+Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език. II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. Повече от четвърт век се осъществява успешен прием на този профил. Реализацията след завършване на средно образование включва кандидатстване в много университети у нас и в чужбина. Ученици от този профил завоюват призови места на олимпиади, състезания, конкурси на областно и национално ниво.

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Вид паралелка профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Математика и
Приемен изпит Тест2 по Български  език и литература
Балообразуващи предмети Математика
Информационни технологии
Балообразуване Тест1 по Математика*3 + Тест2 по Български език и литература + Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език. II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. СУ „Христо Ботев“ разполага с подходяща материална база – изградени и оборудвани са 5 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер, необходими за профилираната подготовка. Проявява се голям интерес от страна на ученици и родители от нашето училище и от града.

ПРИРОДНИ НАУКИ

Вид паралелка профил „Природни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Математика и
Приемен изпит Тест2 по Български  език и литература
Балообразуващи предмети Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Балообразуване Тест1 по Математика*3 + Тест2 по Български език и литература + Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език. II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. Това е паралелка на тези, които със сигурност ще бъдат приети във висшите медицински институти, биологическите и химическите факултети на ВУЗ.

Прием в осми клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите по приемането на учениците в осми клас (тук) 

Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (тук)

 

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител.

При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • Оригинал на служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от
  училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия
  му номер.
 • Свидетелството за завършено основно образование, когато образованието не е
  придобито в годината на кандидатстването.
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за
  кандидатстващите за специалности от професии.
 • Документ за самоличност на кандидата.
 • Удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди
  държави.
 • При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за
  сверяване на място от длъжностните лица.

Работно място на комисиите: І-ви етаж, стая №18