Осми клас

Прием в осми клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите по приемането на учениците

 

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При
подаване на заявленията са необходими следните документи:
 оригинал на служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от
училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия
му номер;
 свидетелството за завършено основно образование, когато образованието не е
придобито в годината на кандидатстването;
 медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за
кандидатстващите за специалности от професии;
 документ за самоличност на кандидата;
 удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди
държави.
 При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за
сверяване на място от длъжностните лица.

Работно място на комисиите: І-ви етаж, стая №18


 

Записване на ученици в VІІІ клас /след завършено основно образование/ за учебната
2022/2023 г., както следва:

І. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за
участие във втори етап на класиране:
13, 14 и 15 юли 2022 г. – от 08.00 ч. до 17.00 ч.

ІІ. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:
21 и 22 юли 2022 г. – от 08.00 ч. до 17.00 ч.

ІІІ. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:
1 и 2 август 2022 г. – от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Работно място на комисиите: І-ви етаж, стая №18