Първи клас

Учебна 2021/2022 година

На 28.06.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведат родителски срещи на новоприетите ученици в първи клас.
 
I а клас – стая № 2
I б клас – стая № 3
I в клас – стая № 20

График на дейностите за прием в 1. клас за учебната 2021/2022 година

Заповед на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за прием на ученици в 1. клас за учебната 2021/2022 година

Брой паралелки – 3

Брой на местата в паралелките – съгласно утвърдените нормативни документи.

Документи за записване:

  1. Молба – по образец
  2. Оригинал на документ за адресна регистрация – за справка
  3. Удостоверение за раждане на детето – за справка
  4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
  5. Здравно-профилактична карта с приложения 5 и 6