Първи клас

Учебна 2024/2025 година

Заповед № РД-18-293/25. 03. 2024 г. на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за прием на ученици в І клас за учебната 2024/2025 година

Брой паралелки – 3

Брой на местата в паралелките съгласно утвърдените нормативни документи – 22 ученици.

I А клас

ИУЧ: Български език и литература – 1ч.

Английски език – 2ч.

I Б клас

ИУЧ: Български език и литература – 1ч.

Математика – 1ч.

Информационни технологии – 1ч.

I В клас

ИУЧ: Български език и литература – 1ч.

Изобразително изкуство – 2ч.

График на дейностите по прием в І клас