Осми клас

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Вид паралелка профил „Хуманитарни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Български език и литература и
Приемен изпит Тест2 по Математика
Балообразуващи предмети Български език и литература
История и цивилизации
Балообразуване Тест1 по Български език и литература*3Тест2 по Математика+Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език. II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. Повече от четвърт век се осъществява успешен прием на този профил. Реализацията след завършване на средно образование включва кандидатстване в много университети у нас и в чужбина. Ученици от този профил завоюват призови места на олимпиади, състезания, конкурси на областно и национално ниво.

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Вид паралелка профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Математика и
Приемен изпит Тест2 по Български  език и литература
Балообразуващи предмети Математика
Информационни технологии
Балообразуване Тест1 по Математика*3 + Тест2 по Български език и литература + Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език. II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. СУ „Христо Ботев“ разполага с подходяща материална база – изградени и оборудвани са 5 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер, необходими за профилираната подготовка. Проявява се голям интерес от страна на ученици и родители от нашето училище и от града.

ПРИРОДНИ НАУКИ

Вид паралелка профил „Природни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Математика и
Приемен изпит Тест2 по Български  език и литература
Балообразуващи предмети Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Балообразуване Тест1 по Математика*3 + Тест2 по Български език и литература + Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език. II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. Това е паралелка на тези, които със сигурност ще бъдат приети във висшите медицински институти, биологическите и химическите факултети на ВУЗ.

Прием в осми клас за учебната 2024/2025 година

График на дейностите по приемането на учениците в осми клас (тук) 

 

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител.

При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • Оригинал на служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от
  училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия
  му номер.
 • Свидетелството за завършено основно образование, когато образованието не е
  придобито в годината на кандидатстването.
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за
  кандидатстващите за специалности от професии.
 • Документ за самоличност на кандидата.
 • Удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди
  държави.
 • При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за
  сверяване на място от длъжностните лица.

Работно място на комисиите: І-ви етаж, стая №18