Информатика 9 клас

Учебни материали по Информатика 9 клас

Раздел Алгоритми

Линейни блок – схеми /БС/    Последователните (линейни) алгоритми са съставени от команди, които се изпълняват една след друга, последователно по реда на записването им.

  Пример 1.  Да се създаде БС за размяна на стойностите на две променливи с участие на друга променлива.

 Пример 2.  Да се създаде БС за размяна на стойностите на две променливи без участие на друга променлива.

 Пример 3.  Съставете и опишете с блок-схема алгоритъм за въвеждане на параметър r , който е радиус на кръг и отпечатване на лицето на кръга.

  Пример 4.  Съставете и опишете с блок-схема алгоритъм за въвеждане на страната и височина към нея в триъгълник и пресмятане на лицето на триъгълника.

  Пример 5.  Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране обиколката на квадрат със страна а.

Разклонени блок – схеми    Разклонените алгоритми съдържат команди, които (в зависимост от изпълнението или не на някакво условие) определят кои са следващите за изпълнение команди. Те позволяват изпълнението на алгоритъма да се управлява в зависимост от получените до момента резултати.

 Пример 1.  Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране обиколката на успоредник със страни а и b. Направете проверка за коректност на входните данни. Изведете подходящи съобщения.

Пример 2.  Опишете чрез блок-схема алгоритъм чрез който цялото число а се разделя на цялото число b. Изведете подходящи съобщения.

Пример 3.  Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране на най-голямото от: а/ две числа  б/ три числа.

Пример 4.  Опишете чрез блок-схема алгоритъм за пресмятане стойността на функцията: Y ( = 2.x при х>3 ;  = x? – 1 при х=3 )

Пример 5.  Да се състави блок-схема за пресмятане стойността на функцията:

Пример 6.  Да се състави блок-схема за пресмятане стойността на функцията: 

Решаване на квадратно уравнение 

Циклични блок – схеми

  Цикличните алгоритми съдържат група от команди, които се изпълняват многократно (повтаряща се група от елементарни действия се нарича цикъл). Алгоритмите, съдържащи цикли, дават възможност с малък брой команди да се представя голяма по обем еднотипна обработка на данни.

  Цикълът е структура за управление, при която част от действията се повтарят многократно за различни стойности на участващите променливи. От цикъла се излиза при изпълнение на определено условие, наречено условие за край.

  Всеки цикъл трябва да съдържа частите инициализация (задаване на начални стойности), тялоусловие за край и актуализация (модификация), независимо от реда, в който са разположени.

 Инициализация – задават се начални стойности на величини (променливи), участващи в цикъла. Най-често се среща случая, когато променливата е една, наречена управляваща променлива.  Тяло – група от блокове, които ще се изпълняват многократно.  Актуализация – променя се стойността на поне една величина от цикъла (най-често това е управляващата променлива).  Условие за край – този блок определя дали да се изпълни тялото на цикъла още веднъж или не.

  • Ако условието за край е разположено преди тялото на цикъла, това е цикъл с предусловие.
  • Ако условието за край е разположено след тялото на цикъла, това е цикъл със следусловие

 Разликата между цикъл с предусловие и цикъл със следусловие е че този със следусловие се изпълнява задължително поне веднъж, докато този с предусловие може и да не се изпълни.

   

   

Пример 1. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за извеждане на естествените числа от 1 до 4. Променете блок-схемата, така че да се изведат естествените число от 1 до m.

Пример 2. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране на сумата на естествените числа от 1 до 5. Променете блок-схемата, така че да намира сумата на естествените числа от 1 до n.

Пример 3. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране на произведението на естествените числа от 1 до k.