Информатика 10 клас

Учебни материали по Информатика 10 клас

Оператор за проверка на условия

Пример 0. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали поне две от тях са отрицателни. Ако има такава двойка се показва на екрана „YES!“

Пример 1. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 2 какви да е реални числа в променливи А и В. Да се умножи по-малкото от двете по 4 и да се изведе на екрана „По-малкото число е ……….., а произведението му с 4 е ……………….“. На мястото на точките да се появят съответните числа.

Пример 2. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 3 какви да е цели числа в променливи X, Y, Z. Да се провери всяко число дали е четно и на екрана да се покаже съобщение „Числото …………… е четно.“ На мястото на точките да се появи съответното число.

Пример 3. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 3 какви да е цели числа в променливи X, Y, Z. Да се сметне сбора на положителните и =0 числа, както и произведението на отрицателните числа от въведените три числа. На екрана да се появят съобщенията: „Сборът е ………………..“, както и „Произведението е ………….“. На мястото на точките да се появят съответните числа.

Пример 4.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 2 какви да е реални числа в променливи А и В. Да се провери дали въведено трето реално число С попада в интервала [A, B]. На екрана да се появи едно от съобщененията  „Числото ……….. принадлежи на интервала […., …..]“ или „Числото ……….. НЕ принадлежи на интервала […., …..]“ . На мястото на точките да се появят съответните числа.

Пример 5.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 2 какви да е реални числа в променливи А и В. Да се провери дали въведено трето  )реално число С попада в интервала ( A, B ). На екрана да се появи едно от съобщененията  „Числото ……….. принадлежи на интервала ( …, …..) “ или „Числото ……….. НЕ принадлежи на интервала ( …., ….. )“ . На мястото на точките да се появят съответните числа.

Пример 6.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 3 какви да е цели числа в променливи X, Y, Z. Да се провери всяко число дали е четно или нечетно. На екрана да се покаже съобщението „Броят на четните числа е ………“ както и „Броят на нечетните числа е ………“. На мястото на точките да се появи съответното число.

Пример 7.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата едно какво да е реално число – за оценка на ученик. Например „Въведи оценка: ………….“. Да се провери каква е стойността му и на екрана да се изведе едно от съобщенията:

2 – 2.99    СЛАБ                3.00 – 3.49    СРЕДЕН            3.50 – 4.49      ДОБЪР            4.50 – 5.49    МНОГО ДОБЪР               5.50 – 6.00    ОТЛИЧЕН

Ако числото не попада в тези интервали да се изведе „НЕКОРЕКТНА ОЦЕНКА!“.

Пример 8.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 3 какви да е реални числа. Да се проверява дали тези числа могат да са страни в триъгълник. Условието, което следва да проверите е СБОРЪТ НА ДВЕТЕ СТРАНИ ДА Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ТРЕТАТА СТРАНА. Това важи са всяка двойка страни. Да се изведе съобщение на екрана „Тези числа могат да са страни в триъгълник!“, а в противен случай съобщението да бъде „Тези числа НЕ могат да са страни в триъгълник!“.

Пример 9.   Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 1 символ – буква на английски: R или r,     W или w,     Y или y  ……… На екрана да се появи името на съответния цвят на български език. / ЧЕРВЕН  или  БЯЛ   или ЖЪЛТ…… Ако се въведе символ, който не е начална буква на цвят да се появи „ГРЕШКА!“.

Пример 10.  Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и намира най-голямото измежду тях.

Пример 11.  Да се състави програма, която пресмятане стойността на функцията

Оператори за цикъл – Цикли. Предназначение и приложение. Видове

Цикълът представлява група повтарящи се действия, които се изпълняват за различни стойности на участващите в тях величини. Всеки цикъл би могъл да се разгледа като съставен от четири основни части:

  • Инициализация – в нея задаваме начални стойности на участващите в цикъла величини
  • Тяло на цикъла – това са операторите, които се изпълняват многократно.
  • Актуализация – тук задаваме нови стойности на някои от участващите в тялото на цикъла величини и ги подготвяме за следващото изпълнение
  • Условие за край на цикъла – това е логически израз, в зависимост от чиято стойност цикълът продължава да се изпълнява или се прекратява.

В зависимост от определеността на броя на  повторенията, има два вида циклични процеси: индуктивни (определени) – при които броят на повторенията е известен предварително;итеративни (неопределени) – при които броят на повторенията не е известен предварително; при тях броят на повторенията зависи от някакво условие.

В зависимост от начина на изпълнение, делим циклите на следните видове:

  • Цикъл с предусловие – при него условието за край на цикъла се проверява най-напред и в зависимост от това, дали е вярно или не, тялото на цикъла се изпълнява. Не е трудно да преценим, че такъв цикъл може да не се изпълни и нито веднъж, ако още в началото условието не е изпълнено.
  • Цикъл с постусловие (следусловие) – при него първо се изпълнява тялото на цикъла, а чак след това се проверява верността на условието за край. Такъв цикъл се изпълнява минимум един път.
  • Цикъл с управляваща променлива (броячен цикъл) – това е цикъл, при който задаваме начална и крайна стойност на управляващата променлива и той се изпълнява определен брой пъти. Основно реализира индуктивни циклични процеси.

Пример 1.  От клавиатурата се въвеждат две цели положителни числа (първото трябва да е по-малко от второто). В цикъл for се сумират целите числа между тях. В сумата се включват и граничните числа.

Пример 2.  Да се състави програма, която намира суми на различни числови редици:

   S=1+2+3+4+….+N

   S=1/2+2/3+…+N/N+1

   S=1+1*2+1*2*3+1*2*3*4+…+1*2*3*N

   S=++….+

S=1*2*3*4*………….*N

Пример 3.   Напишете програма, която въвежда последователност от цели числа до въвеждане на числото 33. Изходен резултат – да се намери произведението от положителните числа.  Друг вариант с Изходен резултат – да се намери броя на четните числа.

Пример 4.   Напишете програма, която извежда на екрана на нов ред координатите: (0,0)   (0,1)  (0,2)  (1,0)  (1,1)  (1,2)  (2,0)  (2,1)  (2,2)  Направете поне 3 варианта на програмата с използване на различните оператори за цикъл.

Пример 5.  Напишете програма, която да покаже на екрана числовия правоъгълник:

Пример 6.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата числа докато се въведе числото 100. Да се преброят въведените числа и да се намери сумата на положителните.Да се изведе подходящо съобщение.

Пример 7.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата 100 числа. Да се намери сумата и броя на числата, които попадат в предварително зададения интервал ( А , В ). Да се изведе подходящо съобщение.

Пример 8.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата числа докато се въведе числото 50. Да се преброи колко от въведените числа са положителни числа и колко не са. Да се изведе подходящо съобщение.

 Пример 9.  Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата числа докато се въведе 0. Да се преброят въведените числа  и да се намери най-голямото ( най-малкото) въведено число.

Пример 10.  Да се съберат четните числа от 20 до 30 включително, а на екрана да се появи съобщението:

20   22  24  26  28  30

Sbora e: _____

Успех!