Учебни материали по Информатика и ИТ

Владеенето и използването на информационните и комуникационните технологии е съществен елемент от грамотността на съвременния човек. Това е необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване. За да отговорим на изискванията на времето в СУ „Христо Ботев” през 2004 г. приехме паралелка в І клас с 1 допълнителен час – Информационни технологии като задължително-избираема подготовка. Това обучение продължава оттогава всяка учебна година и през прогимназиалния етап т.е. от І до VІІ клас. Интересът от родителите расте и броят на тези паралелки също. За да продължим традицията на продължаващото обучение и в гимназиален етап през 2006 г. сформирахме паралелка с прием след VІІ клас – Технологичен профил: Информационни технологии, а от учебната 2017/2018 година този профил е с новото име: Софтуерни и хардуерни науки. Същността на учебния предмет “Информационни технологии”, преподаван от VІІІ до ХІІ клас, е усвояване на практически знания и умения за компетентното използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ при решаване на проблеми от различен житейски характер.

Акценти в учебното съдържание по предмета са:

  • Работата с програмите от Мicrosoft Office
  • WEB дизайн
  • Работа с програми за създаване и редактиране на растерна, векторна и фрактална графика
  • Цифрова фотография
  • Предпечатна подготовка
  • Компютърна анимация
  • Локални и глобални мрежи, безжични технологии
  • Мобилни комуникации и трансфер на данни
  • Етика и грамотност  в информационното общество

Участието в училищни състезания и конкурси, както и такива от общинско, областно и национално ниво,  са предизвикателство за развитие на технологичните и творчески способности на младите хора.

СОУ „Христо Ботев“ разполага с подходяща материална база – изградени и оборудвани са 5 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер, необходими за профилираната подготовка. Наличната техника и програмно осигуряване позволяват овладяване на съвременните компютърни технологии според изискванията и програмите на МОН. Освен за редовни учебни занятия те се използват и за достъп до Интернет, както и за предпечатна подготовка на училищни материали от ученици и учители. Във всеки компютърен кабинет се намира и интерактивна дъска с компютърно управление, която позволява да се демонстира на целия клас в реално време резултата от действията на даден софтуер.

МАТЕРИАЛИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ОТ ПОДМЕНЮТО НА РАЗДЕЛА „ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ“.