COVID – 19

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ

гр. Русе 7000, ул. „Александровска” № 3

sou_botev_rs@abv.bg

 

 

 

Утвърждавам

Директор:

Теодор Коцев

 

 

 

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА В СУ“ХРИСТО БОТEВ“ – РУСЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

І. Общи постановки

Училището като институция има постоянните и мащабни задачи – да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.

ІІ. Основни задачи

 1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия
 2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
 4. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;

 

ІІІ. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас.

При присъствено обучение и класна система на организация в училище ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично. В СУ „Христо Ботев“ – Русе като водещ модел ще се приложи частичен вариант на стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки.

Всеки клас ще провежда учебните часове според седмичното разписание в една класна стая. Изключение от това правило са използването на компютърните кабинети и физкултурните салони на училището, както и сливането на ученици от две паралелки в една група  за ЦОУД.

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Ограничаване на контактите и спазване на дистанция

– В коридорите на училищните сгради се спазва дистанция от 1,5 м.

– Охраната и дежурните учители следят да няма струпвания на входа, в коридорите и санитарните помещения.

– Потоците на влизане в сградата на училището се разделя както следва:

            През централен вход  влизат учениците първа и втора смяна от следните класове: І, ІІ, ІІІ, ІV, групите ЦОУД, V, VІІІ и ХІІ

            През западен вход влизат учениците първа и втора смяна от следните класове: VІ, VІІ, ІХ, Х и ХІ.

– При ползване на санитарните помещения  и тоалетните учениците влизат в общото помещени максимум по трима.

– Провеждат се максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. Учителите следят  учениците да спазват дистанция.

– Групите за занимания по интереси се формират в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки/ класове – се осигурява нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

– Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

– Родителските срещи, събранията на Обществения съвет, общите събрания и педагогическите съвети се провеждат в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

– Провеждането на изпити в училището се осъществява по утвърдени Правила, съобразени с противоепидемичните мерки.

– Външните посетители са длъжни да спазват пропускателния режим, утвърден със заповед на директора, и общите противоепидемични мерки – дезинфекция, дистанция и носене на маска.

 

 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

– в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

– в класните стаи и другите учебни помещения (компютърни кабинети и физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

– Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

– Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

– Училището осигурява маска за многократна употреба на учителите.

Посочените правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната. Те могатгат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

– Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – коридори, подове на класни стаи и кабинети, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

– В стаите където ще се извършва обедното хранене на учениците от групите ЦОУД да седезинфекцират повърхностите преди хранене, както и след приключването му. Ежедневно хигиенистките да водят записи за часовете, в които са извършени дезинфекционните мероприятия.

      – Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като за това отговаря преподавателят, който е имал час в съответното помещение.

      – Учителската стая се проветрява по време на всеки учебен час като за това отговарят дежурния учител.

      – Физкултурнитке салони се проветряват от работещите в тях преподаватерли.

      – Уредите във фитнеса и топките, с оито играят учениците се дизенфекцират след свяки клас от преподавателите , които ги използват.

      – В кабинетите по ИКТ повърхностите, мишките и клавиатурите се дезинфекцират по след всяка група  от преподавателите по ИКТ.

      – Часовете на учениците в индивидуална форма на обучение, които се провеждат в сградата на училището се водят в стая № 32, като за проветряването след всеки час отговаря преподавателя.

– Дежурните хигиенистки следят за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти в санитарните помещения и коридори и по всички диспенсъри за течен сапун или дизенфектант по класни стаи, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, както и регулярно изхвърляне на боклука във всички санитарни помещения и тоалетни. Изпълняват точно алгоритъма на дезинфекцията и инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

– Всеки класен ръководител и преподавател цели създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

 1. Хранене на учениците, засилена лична хигиена и условия за това:

– Училището осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение за всички ученици и работещи.

– Училището осъществява постоянна информационна дейност /стикери, плакати, беседи и др./ във връзка с личната хигиена и противоепидемичните мерки.

– Храненето на учениците от начален етап  става под формата на кетъринг, с индивидуално опаковани порции и прибори за еднократна употреба, по утвърден график. Помещенията за хранене се дезинфекцират от помощнния персонал преди и след храненето на учениците. Помощният персонал записва часовете на извършените дезинфекции и се разписва  в изготвен за целта график.

– Закуските за класовете от начален етап се дават от хигиенистките на класния ръководител. Всяка закуска е индивидуално опакована.

– Хранителните продукти от Държавен фонд „Земеделие“ се доставят по график при спазване на изискванията на БАБХ и МЗ. Всеки плод е опакован ивнидивуално. Раздават се от хигиенистките на класния ръководител.

– В училищния бюфет се спазва следното разпределение:

ЗАБРАНЯВА се ползването на бюфета от учениците от начален етап.

Останалите ученици могат да изпълзват бюфета при стриктно спазване на дистанция помжде им от 1,5 м. в следните часови зони:

от 9.00 до 9.20 бюфета се ползва от учениците от VІІ клас

от 10.00 до 10.10 бюфета се ползва от учениците от V клас

от 10.50 до11.00 бюфета се ползва от учениците от VІ клас

от 14.10 до 14.20 бюфета се ползва от учениците от VІІІ клас

от 15.00 до 15.10 бюфета се ползва от учениците от ХІ и ХІІ клас

от 15.50 до 16.10 бюфета се ползва от учениците от ІХ и Х клас

Забранява се споделяне на храни и напитки между учениците.

– В училищен двор класовете играят в отделни зони. Физкултурните салони да се използват само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

 

ІV. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 1. При съмнение или случай на COVID-19 в училището, ученикът или лицето с грипоподобни симптоми се отделя: за първа смяна стая № 10, която след всеки такъв случай се дезинфекцира основно, а за втора смяна – мадецинския кабинет на училището, който също се дезинфекцира.
 2. Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние от дежурното медицинско лице в СУ „Христо Ботев“. Този филтър се извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от дежурните на входа учители и от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

Класните ръководители информират родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

 1. Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, ако той няма такава
 • Медицинското лице/представителят на ръководството незабавно осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • Медицинското лице припомня на родителите/настойниците процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия. 
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен – педагогически или непедагогически специалист (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Класните ръководители информират родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
  • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

VІ. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР)  се осъществява  с помощта на информационните технологии от учителите в училището, като учителите и учениците не са физически на едно и също място.

 1. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. Учителите преподават електронно от училището, като следват утвърденото седмично разписание на паралелките, в които преподават. Обучението се осъществява синхронно.
 2. Ако по решение на РЗИ няколко паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. Учителите преподават електронно от училището. . Обучението се осъществява синхронно.
 3. Ако по решение на РЗИ повече или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище. Учителите сами решават откъде ще преподават – от училището или от вкъщи.
 4. В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест, учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние, по утвърденото седмично разписание, със осигурен заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.
 5. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки, преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител, ако е осигурен такъв.
 6. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.
 7. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява. Ученикът се обучава асинхронно. Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна. На общо основание на такъв ученик, при заявено желание от страна на неговите родители/настойници, училището предоставя консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.
 8. Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните в т. 7 условия се отнасят и за този случай.

 

VІІ. Мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 1. За провеждането на ОЕСР училището ползва платформата Classroom към електронен дневник AdminPlus; Zoom; Teams; Discord.
 2. Обучението и комуникацията чрез посочените платформи се осъществява синхронно като се поставят отсъствия и оценки.

Ако се налага даден ученик да бъде обучаван асинхронно в  ОЕСР не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика.

 1. Разработване на алтернативни седмични разписания се прилага в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина и при невъзможност да се спазва дестващото разписание на часовете.

 

VІІІ.  Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

Общи условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма:

 • Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден

от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 • Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в

самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. – 12. клас).

 • Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 12. клас. Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или в къщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се  осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая.

Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

 

 

                                                                                             

Приложение № 1

 1. Право на месечна целева помощ за семейства с деца до 14 години

В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка семействата с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, ако средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението, е равен или по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната и ако:

 • единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат право да ползват платен отпуск;
 • единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или обезщетението е в размер, по-малък от минималната заплата;
 • единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
 • родител сам отглежда децата си.

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г.

 

 1. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

 

 

Приложение № 2

 

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

 

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и неговите последствия в детската възраст.

 

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

 

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).  Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

 

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната,  може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

 

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

 

Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

 

Детска кардиология

 1. Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ)  и налагат прием на медикаменти:

– ВСМ с ляво-десен шънт

– цианотични ВСМ

– обструктивни ВСМ

– комплексни ВСМ 

 1. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
 2. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
 3. Артериална хипертония  – ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

– сърдечна недостатъчност

– белодробна хипертония

– артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

– риск от внезапна смърт

– коморбидност с органна увреда

 

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система. 

 

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност). 

 

Детска ревматология

 1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
 2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
 3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

 

 Хронични ендокринологични заболявания

 1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
 2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма 
 3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми  
 4. Болест на Адисон 
 5. Новооткрити тиреотоксикози  

 

Метаболитни и генетични заболявания

 1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
 2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
 3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
 4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа

 1. Деца след бъбречна трансплантация
 2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром,

 васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

 

Детска гастроентерология

 1. Болест на Крон
 2. Улцерозен колит
 3. Автоимунен хепатит
 4. Деца на домашно парентерално хранене
 5. Деца с трансплантиран черен дроб

 

Детска фтизиатрия

 1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца
 2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване
 3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване
 4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

 

Детска онкохематология

 1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
 2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
 3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
 4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

 

Детска пулмология

 1. Муковисцидоза
 2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
 3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
 4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
 5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
 6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
 7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
 8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия            

 1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология

 1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

 

Отново напомняме, че основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване на физическа дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите следва да се прилагат както в училище, така и в работната среда и в обществото от останалите членове на домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, роднини (баби и дядовци).

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

 

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време.

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.