Административни услуги

Документи – Общи

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за осигуряване на достъп до обществена информация

Административни услуги

ЗАЯВЛЕНИЯ за записване и преместване на ученици при наличие на свободни места

БЛАНКА Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

БЛАНКА Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

БЛАНКА Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

БЛАНКА Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

БЛАНКА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

БЛАНКА Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

БЛАНКА Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

БЛАНКА Издаване на диплома за средно образование

БЛАНКА Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

БЛАНКА Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

БЛАНКА Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити